składka zdrowotna

Składka zdrowotna jako element składek ZUS

Składki ZUS to obowiązkowe opłaty, które przedsiębiorcy oraz pracodawcy muszą odprowadzać na rzecz ubezpieczeń społecznych. Składki te mają na celu zapewnienie świadczeń społecznych, takich jak emerytury, renty, zasiłki chorobowe czy macierzyńskie. Warto zaznajomić się z podstawowymi informacjami na temat składek ZUS, takich jak, np. składka zdrowotna aby w pełni rozumieć swoje obowiązki i korzyści wynikające z tego systemu.

Spis treści:

 1. Najważniejsze informacje o składkach ZUS
 2. Czym jest składka zdrowotna?
 3. Kto odprowadza składkę zdrowotną?
 4. Ile wynosi składka zdrowotna w 2024?
 5. Dobrowolna i preferencyjna składka zdrowotna 2024
 6. Podsumowanie

Najważniejsze informacje o składkach ZUS

Składki ZUS dzielą się na kilka rodzajów, w zależności od rodzaju ubezpieczenia. Najważniejsze z nich to:

 • ubezpieczenie emerytalne,
 • ubezpieczenie rentowe,
 • ubezpieczenie chorobowe,
 • ubezpieczenie wypadkowe,
 • ubezpieczenie zdrowotne.

Wysokość składek ZUS zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, forma zatrudnienia czy dochody. Przedsiębiorcy mają obowiązek samodzielnego wyliczenia i odprowadzenia składek, natomiast pracodawcy odprowadzają składki za swoich pracowników.

Warto również pamiętać, że istnieją różne ulgi i preferencje składkowe, które mogą obniżyć wysokość składek ZUS. Przykładem takiej ulgi jest tzw. „mały ZUS” dla przedsiębiorców, którzy osiągają niskie dochody. Ponadto, osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą korzystać z tzw. „ulgi na start”, która pozwala na płacenie niższych składek przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia firmy.

W przypadku niepłacenia składek ZUS, przedsiębiorcy oraz pracodawcy mogą zostać ukarani różnymi sankcjami, takimi jak kary finansowe, odsetki czy nawet odpowiedzialność karna. Dlatego ważne jest, aby regularnie kontrolować terminy płatności składek i dbać o prawidłowe ich rozliczenie.

Podsumowując, składki ZUS są istotnym elementem funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Znajomość zasad ich odprowadzania oraz korzystania z ulg i preferencji składkowych pozwala na uniknięcie nieprzyjemnych konsekwencji związanych z niewłaściwym rozliczeniem tych opłat.

Czym jest składka zdrowotna?

Składka zdrowotna to obowiązkowa opłata, którą przedsiębiorcy, pracodawcy oraz pracownicy odprowadzają na rzecz ubezpieczenia zdrowotnego. Jej głównym celem jest finansowanie świadczeń zdrowotnych, takich jak leczenie, rehabilitacja czy refundacja leków. Składka zdrowotna jest jednym z elementów składek ZUS, które wspólnie tworzą system ubezpieczeń społecznych w Polsce.

Składka zdrowotna obliczana jest na podstawie dochodów osoby ubezpieczonej. W przypadku przedsiębiorców i osób prowadzących działalność gospodarczą, podstawą do obliczenia składki zdrowotnej są osiągane przychody. Natomiast dla pracowników, podstawą jest wynagrodzenie brutto. Warto zaznaczyć, że minimalna składka zdrowotna jest ustalana każdego roku przez ustawę budżetową i obowiązuje wszystkich ubezpieczonych, niezależnie od wysokości dochodów.

W Polsce ubezpieczenie zdrowotne jest realizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), który jest odpowiedzialny za finansowanie i organizację świadczeń zdrowotnych. Fundusz utrzymuje ubezpieczenie zdrowotne ze składek zdrowotnych, które są odprowadzane przez ubezpieczonych, a także z funduszy z budżetu państwa. Dzięki temu, osoby ubezpieczone mają dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach kontraktów zawartych przez NFZ z placówkami medycznymi.

Mówiąc w skrócie – składka zdrowotna to obowiązkowa opłata, która ma na celu finansowanie ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce. Jej wysokość zależy od dochodów ubezpieczonego, a minimalna składka zdrowotna jest ustalana każdego roku. Ubezpieczenie zdrowotne jest realizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, który dzięki zebranym składkom zdrowotnym zapewnia dostęp do świadczeń zdrowotnych dla osób ubezpieczonych.

składka zdrowotna

Kto odprowadza składkę zdrowotną?

Pracownika, pracodawcy oraz przedsiębiorcy to trzy główne grupy, które odpowiadają za odprowadzanie składek zdrowotnych. Każda z tych grup ma swoje obowiązki i zasady dotyczące płatności składek zdrowotnych.

W przypadku składek pracownika, to pracodawca odpowiada za potrącenie składki zdrowotnej z wynagrodzenia brutto pracownika i przekazanie jej na rzecz ZUS. Pracownik nie musi samodzielnie zajmować się odprowadzaniem składek zdrowotnych, gdyż jest to obowiązek pracodawcy.

Składki pracodawcy to składki zdrowotne, które pracodawca odprowadza za swoich pracowników. Pracodawca ma obowiązek zgłosić pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego oraz odprowadzać składki zdrowotne na rzecz ZUS. Warto zaznaczyć, że pracodawca odpowiada również za ewentualne zaległości w płatnościach składek zdrowotnych.

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, czyli przedsiębiorcy, muszą samodzielnie zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego oraz odprowadzać składki zdrowotne na rzecz ZUS. Wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców zależy od osiąganych przychodów, a minimalna składka zdrowotna jest ustalana każdego roku przez ustawę budżetową.

Przedsiębiorcy muszą pamiętać o terminowym zgłoszeniu się do ubezpieczenia zdrowotnego oraz odprowadzaniu składek zdrowotnych, gdyż w przeciwnym razie mogą ponieść konsekwencje w postaci kar finansowych oraz utraty prawa do świadczeń zdrowotnych.

Ile wynosi składka zdrowotna w 2024?

Wysokość składek zdrowotnych dla pracowników wynosi 9% i jest w całości finansowana przez pracownika. Oznacza to, że przy zarobkach na poziomie minimalnej krajowej w 2024 roku, czyli 4242 złotych, składka zdrowotna wynosi 381,78 zł miesięcznie. Kwota ta jest potrącana przez pracodawcę z wynagrodzenia pracownika. Taką samą stawką opodatkowana jest składka zdrowotna zatrudnionych na podstawie umowie zlecenia, a także przedsiębiorców, rozliczających się na zasadach ogólnych.

Dla przedsiębiorców wysokość składki zdrowotnej zależy od osiąganych przychodów, a minimalna składka zdrowotna jest ustalana każdego roku przez ustawę budżetową. W 2024 roku jest to 381,78 złotych. Nawet jeżeli przedsiębiorca nie zarobi kwoty wyższej niż pensja minimalna to i tak jest obowiązany do zapłaty minimalnej składki zdrowotnej. Warto pamiętać, że rok składkowy rozpoczyna się 1 lutego i trwa do 31 stycznia kolejnego roku.

Przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym 19% korzystają z obniżonej składki zdrowotnej w wysokości 4,9% swojego dochodu, przy zachowaniu minimalnej składki zdrowotnej w wysokości 381,78 zł.

Podstawą do wyliczenie składki zdrowotnej w przypadku przedsiębiorców na ryczałcie jest przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale poprzedniego roku. Ogłoszone 22 stycznia 2024 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 7767,85 zł. Zatem stawki składki zdrowotnej na ryczałcie w 2024 roku wynoszą:

 • do 60 000 zł przychodu – 419,46 zł miesięcznie (60% przeciętnego wynagrodzenia, 4660,71 zł x 9%)
 • pomiędzy 60 000 zł a 300 000 zł – 699,11 zł miesięcznie (100% przeciętnego wynagrodzenia, 7767,85 zł x 9%)
 • powyżej 300 000 zł – 1258,39 zł miesięcznie (180% przeciętnego wynagrodzenia, 13982,13 zł x 9%)

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się kartą podatkową, wynoszą 381,78 złotych miesięcznie.

Również właściciele jednoosobowych spółek z.o.o. oraz współwłaściciele spółek komandytowych płacą składkę zdrowotną. Ustala się ją na poziomie przeciętnego wynagrodzenia * 9%, co w 2024 roku oznacza składkę w wysokości 699,11 zł miesięcznie.

Warto zwrócić uwagę na zmiany wysokości składek zdrowotnych, które mogą nastąpić w wyniku zmian w przepisach lub wzrostu płacy minimalnej. W przypadku takich zmian, warto być na bieżąco z informacjami dotyczącymi składek zdrowotnych, aby uniknąć ewentualnych problemów związanych z ich odprowadzaniem.

składka zdrowotna

Dobrowolna i preferencyjna składka zdrowotna 2024

Dobrowolna składka ZUS jest często podnoszonym tematem w debacie publicznej i postulowana przez część polityków. Natomiast do tej pory żadne przepisy dotyczące zmian w obowiązkowych składkach ZUS dla przedsiębiorców nie zostały wprowadzone.

W przypadku składek ZUS preferencyjnych, przedsiębiorcy mogą liczyć na niższe stawki, jeśli spełniają określone warunki. To, np. prowadzenie działalności gospodarczej przez krótki okres czasu lub korzystanie z tzw. ulgi na start.

Jeśli chodzi o obniżenie składek na ZUS, przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z różnych ulg i odliczeń, takich jak Mały ZUS plus. W przypadku minimalnych składek ZUS, warto pamiętać, że ich wysokość ustala się każdego roku przez ustawę budżetową. Miesięczne składki ZUS trzeba opłacać w określonych terminach zapłaty.

Ważnym aspektem jest również zgłoszenie się do ZUS, które jest obowiązkowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku obowiązkowego zgłoszenia, przedsiębiorca musi poinformować ZUS o rozpoczęciu działalności oraz o ewentualnych zmianach w prowadzonej działalności. To, np. zatrudnienie pracowników czy zmiana formy opodatkowania.

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy najważniejsze aspekty związane ze składkami ZUS, w tym składkę zdrowotną, jej wysokość oraz osoby zobowiązane do jej odprowadzania. Jest ona podstawą funkcjonowania publicznej służby zdrowia w Polsce. Jej opłacanie umożliwia pracownikom i przedsiębiorcom korzystanie z placówek medycznych i leków refundowanych.

Składkę zdrowotną pobiera się przez pracodawców od podstawy wynagrodzenia brutto pracowników. Natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą samodzielnie zgłosić się do ZUS i odprowadzania składek. Jeżeli potrzebujesz pomocy związanej z prawidłowym rozliczeniem składek ZUS, w tym składki zdrowotnej lub jesteś na etapie wyboru najbardziej opłacalnej formy opodatkowania dla Twojej działalności – zapraszamy do kontaktu. Specjaliści EDF TAX omówią z Tobą potrzeby Twojej firmy i zaproponują możliwe rozwiązania, które ułatwią prowadzenie działalności!