Składki ZUS na umowie zlecenie

Składki ZUS na umowie zlecenie

Umowa zlecenie to popularna forma zatrudnienia w Polsce, która wiąże się z obowiązkiem odprowadzania składek ZUS przez zleceniodawcę. Warto zrozumieć, jakie składki są obowiązkowe oraz jakie mogą być dobrowolne, aby świadomie podejmować decyzje dotyczące swojej umowy zlecenia. Warto zaznaczyć, że obowiązkowe składki ZUS na umowie zlecenie różnią się od tych, na umowie o pracę. Istotny wpływ na oskładkowanie umowy mają również inne stosunki pracy, zawarcie umowy zlecenia z własnym pracownikiem czy umowa zlecenia dla emeryta lub studenta.

 

Spis treści:

 1. Czym są składki ZUS?
 2. Jakie składki ZUS trzeba odprowadzać na umowie zlecenie?
 3. Dobrowolne składki ZUS na umowie zlecenie
 4. Składki ZUS na umowie zlecenie – podsumowanie

Czym są składki ZUS?

Składki ZUS to obowiązkowe opłaty, które muszą być odprowadzane na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mają na celu zapewnienie pracownikom ochrony ubezpieczeniowej w przypadku choroby, wypadku, czy też emerytury. Zleceniobiorca odprowadza obowiązkowe składki, takie jak:

 • składka emerytalna, która ma na celu zapewnienie środków na wypłatę emerytur;
 • składka rentowa służy do finansowania rent;
 • składka zdrowotna zapewniająca zleceniobiorcy dostęp do placówek ochrony zdrowia,
 • składka wypadkowa, która gwarantuje wypłatę świadczeń w razie niezdolności do pracy na skutek wypadku lub choroby zawodowej.

Jedyną dobrowolną składką, odprowadzaną na wniosek zleceniobiorcy jest składka chorobowa.

Składki te dzielą się na składki pracownika (odprowadzane przez niego na własne ubezpieczenie) oraz składki pracodawcy (odprowadzane na ubezpieczenie swoich pracowników).

Składki ZUS na umowie zlecenie

Jakie składki ZUS trzeba odprowadzać na umowie zlecenie?

W przypadku umowy zlecenie, zleceniobiorca odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne, takie jak ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe. Składki na ubezpieczenie zdrowotne są również obowiązkowe, jednak nie ma przymusu zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego (tzw. ZUS bez chorobowego).

Wysokość składek ZUS zależy od podstawy wymiaru składki, która jest obliczana na podstawie wynagrodzenia zleceniobiorcy. Składka zdrowotna wynosi 9% podstawy wymiaru składki, natomiast składki na ubezpieczenia społeczne są obliczane według stawek procentowych ustalonych przez ZUS. Warto zwrócić uwagę na możliwość skorzystania z ulg i odliczeń, takich jak odliczenie składek zdrowotnych od podatku dochodowego.

Terminy opłacania składek ZUS są ściśle określone przez przepisy prawa. Miesięczne składki ZUS należy opłacać do 15. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. W przypadku opóźnień w opłaceniu składek, ZUS może naliczyć odsetki za zwłokę.

W przypadku studentów studiów dziennych i zaocznych, nie odprowadza się składek na ubezpieczenie społeczne ani zdrowotne. Natomiast jeśli zawierasz dodatkową umowę zlecenie z własnym pracownikiem, którego zatrudniasz na umowę o pracę, to jest ona traktowana tak jak umowa o pracę i w pełni oskładkowana.

Wysokość składek wynosi:

 • na ubezpieczenie emerytalne – 19,52% kwoty, od której zleceniodawca oblicza składkę (finansowana w równych częściach przez zleceniodawcę i zleceniobiorcę – 9,76%),
 • na ubezpieczenia rentowe – 8% (zleceniobiorca 1,5% z wynagrodzenia, a zleceniodawca – 6,5%),
 • na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – 2,45% (składkę finansuje w całości zleceniobiorca),
 • na ubezpieczenie wypadkowe – wysokość składki jest zróżnicowana
  (finansowana w całości przez zleceniodawcę),
 • na ubezpieczenie zdrowotne – 9% (finansowana przez zleceniobiorcę).

Składki ZUS na umowie zlecenie

Dobrowolne składki ZUS na umowie zlecenie

W przypadku umowy zlecenie, zleceniobiorcy mają możliwość dobrowolnego zgłoszenia się do ubezpieczenia chorobowego, co może wpłynąć na wysokość składek.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że obniżenie składek na ZUS może być niekorzystne dla zleceniobiorców, którzy chcą zabezpieczyć się na wypadek choroby lub innych nieprzewidzianych okoliczności. Dobrowolne zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego pozwala na otrzymanie świadczeń z tego tytułu, takich jak zasiłek chorobowy czy macierzyński.

W przypadku zainteresowania dobrowolnymi składkami ZUS na umowie zlecenie, zleceniobiorca powinien zgłosić się do ZUS z odpowiednim wnioskiem. Należy pamiętać, że zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego wiąże się z koniecznością opłacania dodatkowych składek, które są naliczane na podstawie wynagrodzenia zleceniobiorcy.

Składki ZUS na umowie zlecenie

Składki ZUS na umowie zlecenie – podsumowanie

Składki ZUS na umowie zlecenie to bardzo istotny temat z uwagi na popularność tego rodzaju formy zatrudnienia. Warto pamiętać, że są one obowiązkowe dla zleceniobiorców, jednak istnieją możliwości optymalizacji kosztów, takie jak korzystanie z ulg i odliczeń.

Dobrowolne zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego może być korzystne dla zleceniobiorców, którzy chcą zabezpieczyć się na wypadek choroby lub innych nieprzewidzianych okoliczności, jednak warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową oraz potrzeby, aby podjąć świadomą decyzję w tej kwestii.

Temat składek ZUS bywa jednak dość problematyczny w praktyce, kiedy prowadzi się własny biznes. Warto w tej sprawie zgłosić się do biura rachunkowego, które zajmie się wszelkimi kwestiami prawnymi. EDF TAX specjalizuje się nie tylko w tematach rozliczeń i umów, lecz pomaga w tworzeniu własnego biznesu! Zapraszamy do kontaktu.