ulgi podatkowe dla spółek

Ulgi podatkowe dla spółek

W świecie biznesu, ulgi podatkowe odgrywają kluczową rolę w strategii finansowej spółek. Pozwalają one na obniżenie obciążeń podatkowych, co przekłada się na większe zyski i możliwości inwestycyjne. W Polsce istnieje wiele rodzajów ulg podatkowych, które mogą być wykorzystane przez spółki w celu optymalizacji swojej sytuacji podatkowej. W dalszej części artykułu omówione zostaną różne rodzaje ulg podatkowych dla spółek, takie jak ulga sponsoringowa, ulga na ekspansję, ulga dla Venture Capitals, ulga konsolidacyjna czy estoński CIT.

Spis treści:

 1. Ulgi podatkowe dla spółek
 2. Rodzaje ulg podatkowych dla spółek
  • Ulga sponsoringowa
  • Ulga na ekspansję
  • Ulga dla inwestujących w ASI
  • Ulga na robotyzację
  • Estoński CIT
 3. Ulgi podatkowe dla spółek – podsumowanie

Rodzaje ulg podatkowych dla spółek

W Polsce istnieje wiele odliczeń i ulg dostępnych dla spółek, które pozwalają na optymalizację obciążeń podatkowych. Poniżej omówimy różne rodzaje ulg oraz ich wysokość, a także przykłady ulg odliczanych od podatku. Porównamy również korzyści płynące z poszczególnych rodzajów ulg. Zapoznaj się z nimi wszystkim, aby jak najlepiej dostosować strategię Twojego przedsiębiorstwa i wykorzystać przysługujące odliczenia.

faktura vat, ulgi podatkowe dla spółek

Ulga sponsoringowa

Ulga sponsoringowa pozwala spółkom na odliczenie wydatków związanych ze sponsoringiem od podstawy opodatkowania. Przykłady zastosowania tej ulgi obejmują wsparcie wydarzeń kulturalnych, sportowych czy charytatywnych. Ulga sponsoringowa dla spółek rozliczających się na zasadach ogólnych według skali podatkowej umożliwia odliczenie do 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sponsoringową. Dzięki uldze rozliczysz w podatku dochodowym 150% poniesionych kosztów, czyli:

 • 100% jako koszt uzyskania przychodów,
 • 50% jako odliczenie w ramach ulgi.

Warto jednak pamiętać, że ulga ta ma swoje ograniczenia i nie wszystkie wydatki są kwalifikowane do odliczenia. Odliczeniu podlegają koszty, które nie zostały zwrócone w jakikolwiek sposób.

Ulga na ekspansję

Ulga na ekspansję umożliwia dodatkowe odliczenie od dochodu kosztów poniesionych na rozwijanie swoich rynków zbytu, zarówno na terenie kraju, jak i za granicą. Te koszty, które są związane z generowaniem dochodu, obejmują wydatki podejmowane w celu zwiększenia sprzedaży twoich wyrobów, czyli produktów, które wytwarzasz.

Dzięki uldze rozliczysz w podatku dochodowym 200% poniesionych kosztów, czyli:

 • 100% jako koszt uzyskania przychodów,
 • 100% jako odliczenie w ramach ulgi.

Możesz odliczyć wydatki związane z:

 • Udziałem w targach, co obejmuje opłaty za wynajem stoiska, zakup biletów lotniczych dla Ciebie i Twoich pracowników, koszty zakwaterowania oraz wyżywienia.
 • Działaniami promocyjno-informacyjnymi, takimi jak zakup przestrzeni reklamowej, opracowanie strony internetowej, publikacje prasowe, tworzenie broszur, katalogów informacyjnych i ulotek dotyczących Twoich produktów.
 • Dopasowaniem opakowań Twoich produktów do wymagań klientów.
 • Opracowaniem dokumentacji potrzebnej do sprzedaży produktów, zwłaszcza dotyczącej certyfikacji towarów i rejestracji znaków towarowych.
 • Przygotowaniem dokumentów niezbędnych do przystąpienia do przetargów oraz składania ofert innym firmom.

Ulga dla inwestujących w ASI

ASI czyli alternatywne spółki inwestycyjne, zwane również Venture Capitals to spółki, których działalność opiera się o pozyskiwanie funduszy od wielu inwestorów, a następnie inwestowanie kapitału w wybrane działalności. Wskazana ulga daje możliwość odliczenia połowy kosztów, które poniosłeś na zakup lub nabycie udziałów (akcji) w spółce akcyjnej lub spółce kapitałowej, której spółka akcyjna inwestuje lub będzie inwestować w udziały (akcje). Jednak kwota odliczenia nie może przekroczyć 250 000 złotych w ciągu roku podatkowego.

Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację oferuje możliwość dodatkowego odliczenia z dochodu 50% kosztów poniesionych na wprowadzenie robotyzacji. Jest to wsparcie dla przedsiębiorstw w podnoszeniu wydajności i konkurencyjności zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Beneficjenci tej ulgi to firmy, które wykorzystują roboty przemysłowe w celu usprawnienia swojej produkcji.

Dzięki uldze rozliczysz w podatku dochodowym 150% poniesionych kosztów, czyli:

 • 100% jako koszt uzyskania przychodów,
 • 50% jako odliczenie w ramach ulgi.

Będziesz mógł odliczyć wydatki związane z robotyzacją, takie jak:

 • Koszty zakupu fabrycznie nowych:
  • Robotów przemysłowych,
  • Maszyn i urządzeń peryferyjnych, które są funkcjonalnie powiązane z robotami przemysłowymi,
  • Maszyn, urządzeń i innych przedmiotów, które są funkcjonalnie związane z robotami przemysłowymi, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (np. ogrodzenia, osłony) oraz urządzeń optoelektronicznych ochronnych (jak kurtyny świetlne, skanery obszarowe),
  • Maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, zwłaszcza czujników i kamer,
  • Urządzeń do interakcji między człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych.
 • Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych, które są niezbędne do prawidłowego uruchomienia i przyjęcia do użytku robotów przemysłowych oraz wyżej wymienionych środków trwałych.
 • Wydatki na usługi szkoleniowe związane z obsługą robotów przemysłowych oraz powyższymi środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi.
 • Opłaty leasingowe za roboty przemysłowe oraz wymienione powyżej środki trwałe, pod warunkiem że po okresie podstawowym umowy leasingowej finansujący przekazuje własność tych środków trwałych na korzystającego.

Estoński CIT

Estoński CIT, czyli stawka podatku ryczałtowego od dochodów spółek jest opcją dostępną zarówno dla mikroprzedsiębiorstw, małych, średnich, jak i dużych firm. Warunkiem koniecznym jest zatrudnienie co najmniej trzech pracowników na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowo-akcyjnej lub spółki komandytowej mogą wybrać opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek, pod warunkiem, że wszystkie udziały/akcje w spółkach należą wyłącznie do osób fizycznych. Ponadto, podatnicy ryczałtu od dochodów spółek nie mogą posiadać udziałów lub akcji w innych spółkach.

Przejście na estoński CIT nie wymaga dodatkowych opłat ani formalności. Jeśli zdecydujesz się na ten rodzaj opodatkowania przez co najmniej cztery lata podatkowe, nie będziesz musiał płacić podatku od różnic między rozliczeniem rachunkowym a podatkowym. Możesz przestawić się na estoński CIT zarówno na początku nowego roku podatkowego, jak i w jego trakcie.

Podatek ryczałtowy od dochodów spółek nie wymaga prowadzenia dodatkowej ewidencji dla celów podatkowych. Podatek jest rozliczany na podstawie wyniku księgowego. Efektywna stawka oprocentowania (CIT + PIT) wynosi 25%, a nie 34,39% jak przy klasycznym podatku CIT.

sprawozdanie finansowe, ulgi podatkowe dla spółek

Ulgi podatkowe dla spółek – podsumowanie

W artykule przedstawiliśmy różne rodzaje ulg podatkowych dostępnych dla spółek w Polsce. Omówiliśmy ulgi takie jak ulga sponsoringowa, która pozwala na odliczenie wydatków związanych ze sponsoringiem od podstawy opodatkowania, czy ulga na ekspansję, która umożliwia odliczenie części kosztów związanych z inwestycjami w badania i rozwój, a także inne ulgi dla spółek, które wpływają na poprawę rentowności przedsiębiorstwa.

Aby skorzystać z ulg podatkowych, spółki powinny:

 • Zapoznać się z dostępnymi rodzajami ulg podatkowych oraz przepisami dotyczącymi odliczeń od podatku,
 • Zgromadzić odpowiednie dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków, takie jak faktury, rachunki czy umowy,
 • Obliczyć wysokość poniesionych wydatków zgodnie z posiadanymi dokumentami,
 • Upewnić się, które wydatki kwalifikują się do odliczenia, a które nie,
 • W razie wątpliwości skonsultować się z doradcą podatkowym.

Ulgi podatkowe są ważnym narzędziem, które może pomóc spółkom w osiągnięciu oszczędności oraz optymalizacji kosztów. Dlatego warto poświęcić czas na zrozumienie przepisów oraz zgromadzenie niezbędnych dokumentów, aby w pełni wykorzystać dostępne ulgi i odliczenia. Możesz także powierzyć to zadanie księgowym z biura rachunkowego EDF TAX.