ulgi podatkowe na dzieci

Ulgi podatkowe na dzieci

 

Ulgi podatkowe na dzieci to istotny element systemu podatkowego w Polsce, który ma na celu finansowe wspieranie rodzin. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej tematyce ulg podatkowych na dzieci, omawiając kwestie takie jak: komu przysługują ulgi, ile wynoszą oraz jak wpływa na nie rozwód rodziców. Zapraszamy do lektury!

Spis streści:

 1. Komu przysługują ulgi podatkowe na dzieci?
 2. Ile wynosi ulga podatkowa na dziecko?
 3. Rozwód rodziców a ulga podatkowa na dziecko
 4. Podsumowanie

Komu przysługują ulgi podatkowe na dzieci?

Prorodzinne ulgi podatkowe są dostępne dla różnych grup podatników. To, np. pracownicy na umowach o pracę czy umowach cywilnoprawnych, a także pracujący nierezydenci. Prawo do ulgi przysługuje zarówno rodzicom, jak i opiekunom prawnym, a także osobom pełniącym funkcje rodziny zastępczej. Warto zaznaczyć, że odliczenia i ulgi mogą być stosowane w ramach podatku dochodowego, a ich zastosowanie zależy od spełnienia określonych kryteriów.

Podstawowym rodzajem ulgi jest ulga na dziecko, która przysługuje rodzicom na każde dziecko. Kryteria kwalifikacji do tej ulgi obejmują m.in. posiadanie dzieci do 18. roku życia lub do 25. roku życia, jeśli dziecko kontynuuje naukę i nie osiąga dochodu przekraczającego równowartość 12-krotności renty socjalnej określonej w ustawie o rencie socjalnej z dnia 27. czerwca 2003 roku. Ulga na dziecko może być stosowana przez rodziców, którzy uczestniczą w wychowaniu i utrzymaniu dzieci. Prawo do odliczenia ulgi nie przysługuje bowiem rodzicowi, który wyłącznie wypłaca na rzecz dziecka zasądzone przez sąd alimenty, a nie uczestniczy w jego wychowywaniu.

Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Mogą oni samodzielnie uzgodnić, który z nich rozlicza ulgę na dzieci, czy dzielą się nią w ustalonym stosunku.

Możliwość skorzystania z ulgi na jedno dziecko przysługuje osobom, których dochody w ubiegłym roku podatkowym nie przekroczyły kwoty:

 • 112 000 złotych w przypadku, gdy rodzic pozostaje w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy (dotyczy sumy dochodów obydwojga rodziców),
 • 112 000 złotych w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko,
 • 56 000 złotych, gdy rodzic nie pozostawał w związku małżeńskim, w tym również przez część roku.

Ulga przysługuje bez względu na wysokość uzyskanych dochodów jeżeli rodzic wykonuje władzę rodzicielską:

 • w stosunku do dwójki lub więcej dzieci;
 • w stosunku do jednego dziecka, posiadającego:
  • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, lub
  • decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
  • orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

Aby dowiedzieć się, kto może skorzystać z poszczególnych ulg, warto zapoznać się z przepisami prawa podatkowego.

ulgi podatkowe na dzieci

Ile wynosi ulga podatkowa na dziecko?

Wysokość ulg podatkowych na dzieci zależy od różnych czynników. To, np. liczba dzieci, wiek dzieci oraz stan cywilny i dochody rodziców.

Podstawowa wysokość ulgi prorodzinnej na dziecko wynosi 1112,04 zł rocznie na pierwsze dziecko, 1112,04 zł na drugie dziecko oraz 2000,04 zł na trzecie oraz 2700 na czwarte i kolejne dzieci. Warto pamiętać o tym, że ulga na dziecko jest ulgą rozliczaną miesięcznie. Znaczy to, że ulgę na dziecko, które osiągnęło pełnoletność we wrześniu i nie kontynuuje nauki można odliczyć wyłącznie do miesiąca po osiągnięciu pełnoletności.

Poza ulgą prorodzinną, rodzice (opiekunowie) czwórki lub większej ilości dzieci mogą liczyć na zwolnienie ich przychodów do limitu 85.528 zł na osobę z podatku.

Warto również pamiętać o rodzajach i wysokości innych ulg, które mogą być stosowane w przypadku dzieci. Przykłady takich ulg to ulga na rehabilitację czy ulga na leki. Wysokość tych ulg zależy od poniesionych wydatków oraz spełnienia określonych kryteriów.

W przypadku zmian w ulgach podatkowych, warto śledzić informacje na ten temat oraz konsultować się z doradcą podatkowym. Zmiany te mogą wpłynąć na wysokość ulg, które można odliczyć od podatku, a tym samym na kwotę podatku do zapłaty.

Podsumowując, wysokość ulg podatkowych na dzieci zależy od różnych czynników. To, np. liczba dzieci, ich wiek, poniesione wydatki oraz spełnienie określonych kryteriów.

Rozwód rodziców a ulga podatkowa na dziecko

Rozwód rodziców może wpłynąć na ulgi podatkowe na dzieci. Zwłaszcza jeśli chodzi o preferencyjne reguły dotyczące ulg – ich podział i wysokość. W przypadku rozwodu, ważne jest, aby rodzice ustalili, w jaki sposób będą korzystać z ulg podatkowych na dzieci.

W przypadku, gdy tylko jeden z rodziców pełni władzę rodzicielską i uczestniczy w życiu dzieci, a drugi z nich wykonuje wyłącznie obowiązek alimentacyjny na rzecz swoich dzieci – ulgę prorodzinną może odliczyć rodzic faktycznie zajmujący się dzieckiem. Jeżeli rodzice ustalili, że wychowanie dzieci będzie odbywać się w formie opieki naprzemiennej, mogą oni ustalić między sobą zasady rozliczenia ulgi i zdecydować, czy skorzysta z niej jedna osoba czy obydwie w wybranych częściach. Dlatego ważne jest, aby rodzice współpracowali ze sobą w tej kwestii.

Jeżeli rodzice po rozwodzie sprawują pieczę naprzemienną, ale nie są w stanie dojść do porozumienia w kwestii rozliczenia ulgi na dzieci, sąd może zadecydować o podziale możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej przez obydwoje rodziców w równych częściach.

ulgi podatkowe na dzieci

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy ulgi podatkowe na dzieci, ich wysokość oraz kwestie związane z rozwodem rodziców. Przedstawiliśmy, że ulgi przysługują rodzicom, którzy uczestniczą w wychowaniu dzieci, a ich wysokość zależy od liczby dzieci oraz dochodów rodziny.

Ulgi podatkowe na dzieci są ważnym elementem systemu podatkowego, który może pomóc rodzicom w pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dzieci. W przypadku rozwodu, ważne jest, aby rodzice ustalili, który z nich będzie korzystał z ulg podatkowych na dzieci lub w jaki sposób się nimi podzielą.

Jeżeli szukasz pomocy w prawidłowym rozliczeniu ulg podatkowych, w tym ulgi na dzieci – zapraszamy do kontaktu. Zespół EDF TAX z chęcią wyjaśni Ci wszelkie szczegóły i rozwieje wątpliwości dotyczące możliwych do wykorzystania odliczeń od podatku.