umowy cywilnoprawne

Umowy cywilnoprawne

W świecie pracy i biznesu, umowy cywilnoprawne odgrywają kluczową rolę, umożliwiając współpracę między stronami na różnych, indywidualnie ustalanych zasadach. To bardzo przydatna opcja zatrudnienia dla każdego, komu zależy na pracy, a jednocześnie zależy mu na możliwości negocjacji warunków współpracy. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu, omawiając różne rodzaje umów cywilnoprawnych oraz ich wpływ na gospodarkę i opodatkowanie zatrudnionych.

Spis treści:

 1. Czym są umowy cywilnoprawne?
  • Umowy cywilnoprawne: umowa zlecenie
  • Umowy cywilnoprawne: umowa o dzieło
 2. Umowy cywilnoprawne i ich rola w gospodarce
  • Kluczowe różnice między umową zlecenia a umową o dzieło
 3. Podatek dochodowy od umów cywilnoprawnych (Pit-4R)
  • Zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych z umów cywilnoprawnych
  • Obowiązek podatnika i płatnika podatku dochodowego
 4. Umowy cywilnoprawne a składki ZUS
  • Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne na umowach zlecenia
  • Umowy cywilnoprawne a składki zdrowotne i emerytalno-rentowe
 5. Umowy cywilnoprawne – różnice w opodatkowaniu
  • Specyfika opodatkowania przychodów z umowy zlecenia
  • Umowy cywilnoprawne – podatek dochodowy a umowy o dzieło
 6. Umowy cywilnoprawne – podsumowanie

Czym są umowy cywilnoprawne?

Umowy cywilnoprawne należące do umowy prawa cywilnego to rodzaj porozumień między stronami, które regulują ich wzajemne prawa i obowiązki. Wśród ich rodzajów wyróżniamy między innymi umowę zlecenie oraz umowę o dzieło.

Umowy cywilnoprawne: umowa zlecenie

Umowa zlecenie to jedna z najbardziej popularnych form współpracy między zleceniodawcą a zleceniobiorcą. Zawarta jest w celu wykonania określonego zadania, które nie musi być rezultatem końcowym. W przypadku umowy zlecenia, zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania określonej czynności, a zleceniodawca do zapłaty wynagrodzenia za nią.

Charakterystyka umowy zlecenia obejmuje między innymi: brak podporządkowania zleceniobiorcy wobec zleceniodawcy oraz brak obowiązku wykonywania pracy w określonym miejscu i czasie. Umowa zlecenie charakteryzuje się również tym, że zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za wykonanie zlecenia, ale nie za osiągnięcie konkretnego rezultatu.

Na podstawie umowy zlecenia, zleceniobiorca może wykonywać pracę na rzecz kilku zleceniodawców jednocześnie. Dokument ten powinien zawierać informacje takie jak:

 • zakres obowiązków;
 • termin wykonania zlecenia;
 • wysokość wynagrodzenia.

Warto zwrócić uwagę na zagrożenia, jakie niesie ze sobą umowa zlecenie. Przede wszystkim jest to brak gwarancji stałego zatrudnienia oraz niższe świadczenia emerytalne. Ponadto, umowy zlecenia ze składkami na ubezpieczenia społeczne mogą generować dodatkowe koszty dla zleceniodawcy. Oskładkowanie umowy zlecenia zależy od indywidualnej sytuacji zleceniobiorcy oraz ustaleń między stronami.

Umowy cywilnoprawne: umowa o dzieło

Umowa o dzieło, inaczej nazywana umową o wykonanie określonego rezultatu, polega na realizacji konkretnego zadania przez wykonawcę na rzecz zamawiającego. W przeciwieństwie do umowy zlecenia, umowa o dzieło koncentruje się na osiągnięciu określonego rezultatu, a nie na wykonaniu samej czynności.

Charakterystyka umowy o dzieło obejmuje między innymi odpowiedzialność wykonawcy za jakość i terminowość wykonania dzieła oraz obowiązek naprawienia ewentualnych wad. Ponadto, wynagrodzenie w przypadku umowy o dzieło zależy od osiągnięcia założonego rezultatu.

Omówienie procesu wykonania dzieła obejmuje etapy takie jak:

 • ustalenie zakresu prac;
 • określenie warunków współpracy;
 • ustalenie terminu realizacji.

Warto zwrócić uwagę, że umowa o dzieło może dotyczyć zarówno usług, jak i produktów, takich jak wykonanie projektu graficznego czy budowa domu.

umowy cywilnoprawne

Umowy cywilnoprawne i ich rola w gospodarce

Umowy cywilnoprawne odgrywają istotną rolę w gospodarce, ponieważ stanowią alternatywę dla tradycyjnych form zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę. Formy zatrudnienia oparte na umowach cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło, pozwalają na elastyczne dostosowanie warunków współpracy do potrzeb obu stron.

Praca na umowę cywilnoprawną może być korzystna zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Dla tych pierwszych oznacza to niższe koszty zatrudnienia oraz większą elastyczność w kształtowaniu warunków współpracy. Dla pracowników może to oznaczać możliwość pracy na różnych stanowiskach, zdobywanie doświadczenia w różnych branżach oraz sposobność do negocjowania warunków zatrudnienia.

Kluczowe różnice między umową zlecenia a umową o dzieło

Cechą charakterystyczną umowy zlecenia jest brak podporządkowania zleceniobiorcy wobec zleceniodawcy. Nie ma także obowiązku wykonywania pracy w określonym miejscu i czasie. Z kolei charakterystyka umowy o dzieło obejmuje szczególnie odpowiedzialność wykonawcy za jakość i terminowość wykonania dzieła oraz obowiązek naprawienia ewentualnych wad.

Specyfika umów cywilnoprawnych wynika z ich celu oraz charakteru świadczeń. W przypadku umowy zlecenia, zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonej czynności, a zleceniodawca do zapłaty wynagrodzenia. Natomiast w przypadku umowy o dzieło, wykonawca zobowiązuje się do osiągnięcia określonego rezultatu, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia po jego realizacji.

Wybór odpowiedniej formy zatrudnienia zależy od indywidualnych potrzeb i oczekiwań zarówno pracodawców, jak i pracowników. Umowy cywilnoprawne pozwalają na elastyczne dostosowanie warunków współpracy, co może być korzystne dla obu stron.

Podatek dochodowy od umów cywilnoprawnych (Pit-4R)

Rozliczenie umowy cywilnoprawnej wiąże się z koniecznością odprowadzenia podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zaliczki na poczet podatku dochodowego odprowadzane są przez płatnika podatku, czyli zleceniodawcę lub zamawiającego. Najczęściej stosuje się standardowe progi podatkowe, tj. 0% do dochodów poniżej 30 000 złotych, 12% powyżej 30 000 złotych oraz 32% od dochodów powyżej 120 000 zł. Warto zaznaczyć, że składki na ubezpieczenia są odprowadzane tylko w przypadku umowy zlecenia. Natomiast w przypadku umowy o dzieło składek się nie odprowadza.

Zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych z umów cywilnoprawnych

W przypadku umów cywilnoprawnych, prawa i obowiązki stron wynikające z nich powinny być określone w treści umowy. Powinna ona zawierać informacje na temat wynagrodzenia, terminu wykonania pracy oraz ewentualnych sankcji za niewykonanie zadań zawartych w niej. Na podstawie umowy, płatnik ma obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego oraz wymaganych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Praca zawarta w umowie cywilnoprawnej może być opodatkowana na różnych zasadach. Wszystko zależy od jej rodzaju oraz statusu podatnika. W przypadku umowy zlecenia, podatek dochodowy może być pobierany na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) lub na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku umowy o dzieło, podatek dochodowy jest pobierany na zasadach ogólnych.

Obowiązki podatnika i płatnika podatku dochodowego

Pracodawca zawierający umowę zlecenia, ma obowiązek opodatkować przychody zleceniobiorcy oraz odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W przypadku umowy o dzieło, płatnik podatku musi odprowadzić podatek dochodowy, natomiast nie odprowadza składek ZUS.

Stosunek pracy zawarty na podstawie umowy cywilnoprawnej różni się od stosunku pracy na podstawie umowy o pracę. W przypadku tej pierwszej, strony stosunku pracy mają większą swobodę w kształtowaniu warunków współpracy, co może być korzystne dla obu z nich. Rodzaj pracy oraz miejsce jej wykonywania są określone w treści umowy, a cechy stosunku pracy wynikają z przepisów kodeksu cywilnego, a nie kodeksu pracy.

Warto zaznaczyć, że zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej nie daje takich samych praw i obowiązków, jak zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Przepisy kodeksu pracy, takie jak: prawo do urlopu, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych czy ochrona przed zwolnieniem, nie mają zastosowania w przypadku umów cywilnoprawnych. Dlatego też, przed podjęciem decyzji warto dokładnie zapoznać się z zasadami zatrudnienia oraz jego rodzajami, które wyróżnia prawo cywilne i prawo pracy.

umowy cywilnoprawne

Umowy cywilnoprawne a składki ZUS

W przypadku umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło, zleceniobiorca korzysta z różnych form świadczenia usług. W związku z tym, obowiązki związane ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne różnią się w zależności od rodzaju umowy. Warto zatem przyjrzeć się bliżej zasadom obowiązującym w przypadku poszczególnych umów.

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne na umowach zlecenia

W przypadku umowy zlecenia, wykonanie zadania wiąże się z obowiązkiem odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne. Do obowiązkowych ubezpieczeń należą:

 • ubezpieczenie emerytalne;
 • ubezpieczenie rentowe;
 • ubezpieczenie wypadkowe.

Ubezpieczenie chorobowe dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia jest dobrowolne i zależy od indywidualnych preferencji zleceniobiorcy.

Warto zwrócić uwagę, że wykonanie zlecenia należy do obowiązków zleceniobiorcy, a zleceniodawca odpowiada za odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne.

W przypadku umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe, jeśli zleceniobiorca nie jest ubezpieczony na podstawie innego tytułu, np. umowy o pracę. W takiej sytuacji, zleceniodawca ma obowiązek zgłosić zleceniobiorcę do ubezpieczeń społecznych oraz odprowadzać składki na jego rzecz.

Umowy cywilnoprawne a składki zdrowotne i emerytalno-rentowe

W przypadku umowy o pracę, obowiązek odprowadzenia składek na ubezpieczenia zdrowotne i emerytalno-rentowe spoczywa na pracodawcy. Składki te są obowiązkowe i stanowią część wynagrodzenia pracownika. Warto zaznaczyć, że składki zdrowotne i emerytalno-rentowe są również obowiązkowe w przypadku umowy zlecenia, jeśli zleceniobiorca nie jest ubezpieczony na podstawie innego tytułu.

W przypadku umowy o dzieło, składki na ubezpieczenia zdrowotne i emerytalno-rentowe nie są odprowadzane. W takim przypadku, zleceniodawca nie ma obowiązku odprowadzania żadnych składek na rzecz osoby wykonującej dzieło.

Umowy cywilnoprawne – różnice w opodatkowaniu

Proces sporządzania umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło, może być skomplikowany, zwłaszcza jeśli chodzi o zapisy umowy dotyczące opodatkowania. Warto zatem zwrócić uwagę na różnice w opodatkowaniu poszczególnych rodzajów umów oraz na potencjalne zagrożenia związane z nieprawidłowym opodatkowaniem.

Specyfika opodatkowania przychodów z umowy zlecenia

W przypadku umowy zlecenia, podatek dochodowy jest najczęściej pobierany przez zleceniodawcę na podstawie zasad ogólnych, czyli według skali podatkowej. Można także skorzystać ze zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 18%, pod warunkiem że wynagrodzenie wynosi nie więcej niż 200 złotych.

Umowy cywilnoprawne – podatek dochodowy a umowy o dzieło

W przypadku umowy o dzieło, podatek dochodowy jest pobierany przez zleceniodawcę na podstawie zasad ogólnych, czyli według skali podatkowej. Zleceniobiorca ma prawo do odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub, w przypadku twórców korzystających z prawa własności intelektualnej i praw autorskich, mogą oni odliczyć do 50% kosztów uzyskania przychodów.

umowy cywilnoprawne

Umowy cywilnoprawne – podsumowanie

Umowy cywilnoprawne są istotnym elementem gospodarki, a ich właściwe sporządzenie i opodatkowanie mają kluczowe znaczenie dla obu stron umowy. Warto zatem zwrócić uwagę na różnice między poszczególnymi rodzajami umów oraz na zasady opodatkowania, aby uniknąć potencjalnych problemów związanych z błędami.

W tym artykule omówiliśmy różne aspekty związane z umowami cywilnoprawnymi, takimi jak umowa zlecenie i umowa o dzieło. Przedstawiliśmy ich rolę w gospodarce oraz kluczowe różnice między nimi. Omówiliśmy również zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych z umów cywilnoprawnych, w tym obowiązki podatnika i płatnika podatku dochodowego.

Poruszyliśmy także temat składek ZUS na umowach zlecenia ze zwróceniem szczególnej uwagi na aspekt składek zdrowotnych i emerytalno-rentowych. Przedstawiliśmy różnice w opodatkowaniu umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie i umowa o dzieło, zwracając uwagę na specyfikę opodatkowania przychodów z tych umów oraz na możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodów przez zleceniobiorców.

Wszystkich przedsiębiorców, którzy potrzebują pomocy w sprawach podatkowych, lub myślą nad założeniem własnej firmy, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem rachunkowym. Firma EDF TAX specjalizuje się we współpracy z małymi jak i dużymi przedsiębiorstwami.