karta podatkowa

Karta podatkowa – czy wciąż można z niej korzystać?

Karta podatkowa to jedna z form opodatkowania, która może być wykorzystana przez przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą. W niniejszym artykule przedstawimy kompleksowy przewodnik, który pomoże Ci zrozumieć, na czym polega karta podatkowa, jakie są jej zasady oraz dla kogo jest przeznaczona. Zapraszamy do lektury!

Spis treści:

 1. Co to jest karta podatkowa i na czym polega jej zastosowanie?
  • Karta podatkowa a VAT: Jak to działa?
 2. Korzystanie z karty podatkowej: Jakie są zasady?
  • Stosowanie karty podatkowej: Jakie są obowiązki podatnika?
 3. Opodatkowanie w formie karty podatkowej: Jakie są stawki?
  • Rozliczenie kartą podatkową: Jak to zrobić?
 4. Zmiana stawki na karcie podatkowej
 5. Zmiana formy opodatkowania: Jak przejść na kartę podatkową?
  • Wygaśnięcie karty podatkowej: Kiedy następuje i co dalej?
 6. Podsumowanie

Co to jest karta podatkowa i na czym polega jej zastosowanie?

Karta podatkowa to jedna z form opodatkowania dochodów, która jest przeznaczona dla małych przedsiębiorców. Jest to forma ryczałtowa, co oznacza, że podatek jest naliczany na podstawie stałych stawek, niezależnie od rzeczywistych kosztów prowadzenia działalności. Karta podatkowa pozwala na uproszczenie rozliczeń podatkowych, gdyż nie wymaga prowadzenia pełnej księgowości ani ewidencji przychodów i kosztów.

Od 2022 roku z karty podatkowej mogą korzystać tylko ci podatnicy, którzy kontynuują opodatkowanie w tej formie – byli już opodatkowani w ten sposób w 2021 roku. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą lub planujący zmienić formę opodatkowania nie mogą skorzystać z karty podatkowej.

Karta podatkowa jest przeznaczona dla małych przedsiębiorstw, które prowadzą działalność w określonych branżach, takich jak usługi, handel czy rzemiosło. Aby móc skorzystać z karty podatkowej, przedsiębiorca musi spełnić określone kryteria, takie jak:

 • kontynuacja opodatkowania w formie karty podatkowej po 31 grudnia 2021 roku i brak rezygnacji ani utraty prawa do opodatkowania w tej formie po 31 grudnia 2021 roku
 • prowadzenie działalność gospodarczej na terytorium Polski
 • prowadzenie działalności podlegającej opodatkowaniu w formie karty podatkowej, zgodnie z art. 23 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • nie korzystają z usług osób zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę ani z usług innych przedsiębiorstw lub zakładów – chyba że są to usługi specjalistyczne, czyli czynności i prace, które wchodzą w inny niż zgłoszony zakres działalności i są niezbędne do wykonania wyrobu i świadczenia usług
 • małżonek przedsiębiorcy nie prowadzi działalności gospodarczej w tym samym zakresie, z której przychody (dochody) podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach, podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 • brak prowadzenia innej działalności gospodarczej
 • brak wytwarzania wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

Warto zaznaczyć, że nie wszystkie rodzaje działalności gospodarczej mogą być opodatkowane kartą podatkową. Przedsiębiorca powinien sprawdzić, czy jego działalność kwalifikuje się do tej formy opodatkowania.

Karta podatkowa a VAT: Jak to działa?

Karta podatkowa a VAT to dwa różne systemy opodatkowania, które mają swoje własne zasady i wymagania. Dotyczy opodatkowania dochodów, natomiast VAT (podatek od wartości dodanej) jest podatkiem obrotowym, który dotyczy sprzedaży towarów i usług.

Przedsiębiorca, który korzysta z karty podatkowej, może być również zarejestrowany jako podatnik VAT. W takim przypadku, przedsiębiorca musi prowadzić ewidencję sprzedaży i zakupów VAT oraz rozliczać się z podatkiem VAT na zasadach ogólnych. Jednakże, przedsiębiorca korzystający z karty podatkowej nie może skorzystać z ulgi na złe długi ani odliczyć podatku naliczonego od zakupów związanych z prowadzeniem działalności.

Warto zwrócić uwagę, że karta podatkowa nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku wystawiania faktur VAT oraz prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupów VAT, jeśli jest zarejestrowany jako podatnik VAT.

Korzystanie z karty podatkowej: Jakie są zasady?

Korzystanie z karty podatkowej wiąże się z przestrzeganiem określonych zasad i obowiązków przez przedsiębiorców. Przedsiębiorca, który decyduje się na wybór karty podatkowej, powinien rozważyć kilka czynników, takich jak:

 • rodzaj prowadzonej działalności,
 • przychody i koszty związane z prowadzeniem działalności,
 • liczbę zatrudnionych pracowników,
 • możliwość korzystania z ulg podatkowych.

Wybór odpowiedniej stawki karty podatkowej może wpłynąć na wysokość opłacanego podatku oraz na uproszczenie rozliczeń podatkowych. Przedsiębiorca powinien dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową oraz rodzaj prowadzonej działalności, aby wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania.

Naczelnik Urzędu Skarbowego określa wysokość podatku dochodowego w ramach karty podatkowej na dany rok. Zatem decyzja ustalająca wysokość podatku dochodowego w ramach karty podatkowej jest wydawana co roku.

Stosowanie karty podatkowej: Jakie są obowiązki podatnika?

Stosowanie karty podatkowej wiąże się z określonymi obowiązkami podatnika, takimi jak:

 • prowadzenie ewidencji przychodów,
 • opłacanie podatku w terminie,
 • przestrzeganie limitów przychodów i zatrudnienia,
 • informowanie urzędu skarbowego o zmianach w prowadzonej działalności.

Podatnik korzystający z karty podatkowej musi również pamiętać o ewentualnych obowiązkach związanych z VAT, jeśli jest zarejestrowany jako podatnik VAT. W takim przypadku, przedsiębiorca musi prowadzić ewidencję sprzedaży i zakupów VAT oraz rozliczać się z podatkiem VAT na zasadach ogólnych.

Przestrzeganie obowiązków podatnika korzystającego z karty podatkowej jest kluczowe dla utrzymania tej formy opodatkowania oraz uniknięcia ewentualnych problemów z urzędem skarbowym.

karta podatkowa

Opodatkowanie w formie karty podatkowej: Jakie są stawki?

Opodatkowanie w formie karty podatkowej to sposób rozliczenia podatku dochodowego przez przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w określonych branżach i spełniają wymagane kryteria.

Wysokość stawek karty podatkowej zależy od kilku czynników, takich jak:

 • rodzaj prowadzonej działalności
 • liczbę zatrudnionych
 • liczbę mieszkańców w miejscu prowadzenia działalności
 • stawki miesięczne lub granice stawek określonych w tabelach wskazanych w załączniku nr 3 do Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • obniżki stawek karty podatkowej z uwagi na ukończenie 60. roku życia czy
 • orzeczenie stopnia niepełnosprawności
 • indywidualne wnioski podatników, na przykład z powodu zbyt wysokiej stawki
 • podatku w porównaniu do rozmiaru prowadzonej działalności.

Stawki karty podatkowej są ustalane przez Ministerstwo Finansów i publikowane w formie rozporządzenia. Przedsiębiorca, który korzysta z karty podatkowej, musi sprawdzić obowiązujące stawki dla swojej branży i lokalizacji, aby prawidłowo obliczyć należny podatek.

Jeśli nie jesteś zadowolony z wysokości ustalonego podatku dochodowego, masz możliwość zrezygnowania z opodatkowania w formie karty podatkowej. W ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji złożysz oświadczenie o rezygnacji z tego rodzaju opodatkowania do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

W ostatnich latach wprowadzono nowe stawki karty podatkowej, które mają na celu dostosowanie opodatkowania do zmieniających się warunków gospodarczych. Zmiany te mogą obejmować:

 • aktualizację stawek podatkowych,
 • zmiany w kwalifikacji branż,
 • wprowadzenie nowych ulg podatkowych.

Przedsiębiorcy korzystający z karty podatkowej powinni na bieżąco śledzić zmiany w przepisach, aby dostosować się do nowych stawek i warunków opodatkowania.

Rozliczenie kartą podatkową: Jak to zrobić?

Rozliczenie kartą podatkową polega na obliczeniu należnego podatku na podstawie obowiązujących stawek i przekazaniu go na rachunek urzędu skarbowego. Aby prawidłowo rozliczyć się z kartą podatkową, przedsiębiorca powinien:

 1. Sprawdzić obowiązujące stawki dla swojej branży i lokalizacji,
 2. Obliczyć podatek na podstawie stawek i danych dotyczących działalności (np. liczba pracowników, powierzchnia lokalu),
 3. Opłacić podatek w terminie określonym przez przepisy,
 4. Prowadzić ewidencję przychodów i wydatków związanych z działalnością.

Przestrzeganie tych kroków pozwoli na prawidłowe rozliczenie podatku w formie karty podatkowej i uniknięcie ewentualnych problemów z urzędem skarbowym.

Zmiana stawki na karcie podatkowej

Przedsiębiorca, który korzysta z opodatkowania w formie karty podatkowej, musi regularnie informować Naczelnika Urzędu Skarbowego o wszelkich zmianach dotyczących stanu rzeczy przedstawionego w wniosku o takie opodatkowanie, które mogą wpłynąć na wysokość podatku dochodowego. Konkretnie, należy poinformować Urząd o zmianach w:

 • zatrudnieniu,
 • miejscu prowadzenia działalności,
 • rodzaju i zakresie działalności,
 • liczbie miejsc parkingowych,
 • rodzaju i ilości urządzeń używanych przy świadczeniu usług rozrywkowych, liczbie godzin przeznaczonych na świadczenie usług medycznych i weterynaryjnych,
 • liczbie sprzedawanych posiłków domowych,
 • liczbie godzin opieki nad dziećmi i osobami chorymi w domu,
 • liczbie godzin poświęconych na udzielanie lekcji,
 • oraz innych okolicznościach mających wpływ na wysokość podatku w ramach karty podatkowej.

W przypadku takich zmian należy złożyć odpowiednie zawiadomienie do Naczelnika Urzędu Skarbowego, używając formularza PIT-16Z, informującego o zmianach w wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności. Zgłoszenie powinno zostać dokonane w ciągu 7 dni od momentu, gdy zaistniały okoliczności skutkujące zmianą wysokości opodatkowania.

Zmiana wysokości podatku w ramach karty podatkowej zacznie obowiązywać od miesiąca, w którym zaszła okoliczność powodująca zmianę. Podatek ten zostanie obliczony:

 • do momentu zmiany – na podstawie 1/30 dotychczasowej stawki karty za każdy dzień,
 • od dnia zmiany – na podstawie 1/30 nowej stawki za każdy dzień po zmianie.

Warto zauważyć, że brak terminowego poinformowania organu podatkowego o zaistniałej sytuacji spowoduje wygaśnięcie karty podatkowej, co skutkuje koniecznością rozliczenia podatku według ogólnych zasad za cały rok podatkowy.

Zmiana formy opodatkowania: Jak przejść na kartę podatkową?

Wiele przedsiębiorców zastanawia się, jak dokonać zmiany formy opodatkowania i przejść na kartę podatkową. Obecnie z karty podatkowej mogą skorzystać wyłącznie Ci przedsiębiorcy, którzy wybrali tą formę opodatkowania przed 31.12.2021 roku oraz kontynuują rozliczenie według niej w kolejnych latach.

Nie ma możliwości przejścia na kartę podatkową dla nowych przedsiębiorstw, ani dla tych, które zrezygnowały lub utraciły prawo do rozliczania się na jej zasadach.

Wygaśnięcie karty podatkowej: Kiedy następuje i co dalej?

Wygaśnięcie karty podatkowej może nastąpić w przypadku, gdy przedsiębiorca przestaje spełniać warunki do korzystania z tej formy opodatkowania. Przykłady sytuacji, które mogą prowadzić do wygaśnięcia karty podatkowej, to:

 • zmiana rodzaju prowadzonej działalności,
 • przekroczenie limitów przychodów określonych dla karty podatkowej,
 • zatrudnienie większej liczby pracowników niż dopuszczalne w ramach karty podatkowej.

W przypadku wygaśnięcia karty podatkowej, przedsiębiorca powinien zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego i wybrać inną formę opodatkowania, np. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT).

Utracisz możliwość opodatkowania w formie karty podatkowej, gdy:

 • W swoim wniosku o zastosowanie tego rodzaju opodatkowania podałeś informacje niezgodne ze stanem faktycznym, co doprowadziło do nieuzasadnionego wykorzystania tej formy opodatkowania lub ustalenia niższej kwoty podatku dochodowego, niż gdybyś przedstawił poprawne dane.
 • Nie poinformujesz Naczelnika Urzędu Skarbowego w ciągu 7 dni o zmianach, które skutkują utratą warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej lub które wpłyną na zwiększenie wysokości podatku dochodowego w tej formie.
 • W zgłoszeniu zmian dotyczących danych mających wpływ na wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej podasz dane niezgodne ze stanem faktycznym.

Skutkiem utraty prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej będzie konieczność opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej według ogólnych zasad przez cały rok podatkowy oraz wymóg prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych od miesiąca następującego po otrzymaniu decyzji stwierdzającej utratę prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej.

Podsumowanie

W niniejszym artykule omówiliśmy kartę podatkową jako jedną z form opodatkowania dla przedsiębiorców. Przedstawiliśmy definicję karty podatkowej, jej zastosowanie oraz związki z VAT. Następnie omówiliśmy zasady korzystania z karty podatkowej, w tym kto może z niej korzystać, na co zwrócić uwagę oraz jakie są obowiązki podatnika. W kolejnej części artykułu przedstawiliśmy informacje dotyczące stawki opodatkowania w formie karty podatkowej oraz sposób rozliczenia. W dalszej części artykułu omówiliśmy sytuacje prowadzące do wygaśnięcia karty podatkowej. Wszystkie te informacje mają na celu ułatwienie przedsiębiorcom zrozumienia zasad funkcjonowania karty podatkowej.