Ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna

Ulgi podatkowe są istotnym elementem systemu podatkowego, który pozwala na obniżenie podatku dochodowego. Wśród nich znajduje się ulga rehabilitacyjna, która ma na celu wspieranie osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. W dalszej części artykułu omówimy, czym jest ulga rehabilitacyjna, kto może z niej skorzystać oraz także jakie są jej wysokości.

Spis treści:

 1. Czym jest ulga rehabilitacyjna?
 2. Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?
 3. Wysokość ulgi rehabilitacyjnej
  • Wydatki nielimitowane – ulga rehabilitacyjna
  • Wydatki limitowane – ulga rehabilitacyjna
 4. Podsumowanie

Czym jest ulga rehabilitacyjna?

Ulga rehabilitacyjna to rodzaj ulgi podatkowej, która ma na celu wspieranie osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Jest to forma pomocy finansowej, która pozwala na obniżenie podatku dochodowego, a tym samym zwiększenie środków przeznaczonych na potrzeby związane z rehabilitacją, leczeniem czy zakupem niezbędnych środków pomocniczych.

Zastosowanie ulgi podatkowej w postaci ulgi rehabilitacyjnej może przybierać różne formy. Przykłady zastosowania tej ulgi obejmują:

 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,
 • zwrot kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, np. wózków inwalidzkich, protez czy aparatów słuchowych,
 • zwrot kosztów dojazdu do placówek medycznych czy rehabilitacyjnych,
 • zwrot kosztów opieki nad osobą niepełnosprawną, np. wynagrodzenie pielęgniarki,
 • zwrot limitowanej części kosztów leków, pieluchomajtek i innych wymienionych w ustawie środków medycznych,
 • zwrot limitowanej części kosztów utrzymania psa przewodnika.

Warto zaznaczyć, że ulga rehabilitacyjna może być stosowana zarówno przez osoby niepełnosprawne, jak i ich rodziny, które ponoszą koszty związane z opieką i rehabilitacją osoby niepełnosprawnej. Dzięki temu ulga ta stanowi istotne wsparcie dla osób, które zmagają się z trudnościami wynikającymi z niepełnosprawności.

Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

Ulga ta przysługuje zarówno osobom niepełnosprawnym, jak i ich rodzinom, które ponoszą koszty związane z opieką i rehabilitacją osoby niepełnosprawnej. Aby przysługiwało odliczenie ulgi, konieczne jest spełnienie określonych warunków.

W przypadku osób niepełnosprawnych, warunkiem koniecznym do skorzystania z ulgi jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Dla rodziców lub opiekunów osoby niepełnosprawnej, kluczowe jest wykazanie, że ponoszą koszty związane z opieką i rehabilitacją osoby niepełnosprawnej.

Osobą niepełnosprawną, pozostającą na utrzymaniu podatnika jest: współmałżonek, dziecko własne, dziecko przysposobione, dziecko obce przyjęte na wychowanie, pasierb, rodzic, rodzic współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, synowa, oraz także zięć.

Limit rocznego dochodu osoby niepełnosprawnej pozostającej na utrzymaniu podatnika w 2023 roku wynosi 19 061,81 zł

Do 19 061,28 zł nie zalicza się:

 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • świadczenia uzupełniającego, otrzymanego na podstawie przepisów o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
 • dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów,
 • kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów,
 • alimentów na rzecz dzieci, o których mowa w ustawie PIT.
 • dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne,
 • dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, 202 i 1692),
 • dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967),
 • dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967),
 • dodatku elektrycznego, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127),
 • refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. poz. 2687).

Do dochodów zalicza się natomiast inne dochody zwolnione z opodatkowania. To, np. zapomoga i przychody osób do ukończenia 26 roku życia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 updof.

Warto zwrócić uwagę, że ulga rehabilitacyjna nie jest przyznawana automatycznie. Aby skorzystać z niej, należy odpowiednio udokumentować poniesione wydatki i zgłosić je w zeznaniu podatkowym. W przypadku wątpliwości co do możliwości skorzystania z ulgi, warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub urzędem skarbowym.

Ulga rehabilitacyjna

Wysokość ulgi rehabilitacyjnej

Wysokość ulgi rehabilitacyjnej zależy od poniesionych wydatków związanych z opieką i rehabilitacją osoby niepełnosprawnej. Aby obliczyć wysokość ulg podatkowych, należy uwzględnić wszystkie koszty poniesione w danym roku podatkowym. To, np. opłaty za wizyty lekarskie, terapie, zakup sprzętu rehabilitacyjnego czy opłacanie opieki nad osobą niepełnosprawną.

Porównując wysokość ulgi rehabilitacyjnej z innymi ulgami podatkowymi, warto zauważyć, że ulga ta jest szczególna. Dzieje się tak, ponieważ jej wysokość zależy od indywidualnych potrzeb i wydatków osoby niepełnosprawnej lub jej rodziny. W przeciwnym razie, ulgi takie jak ulga prorodzinna czy ulga na dzieci mają stałe wartości, które są określone przez ustawodawcę.

Wydatki na potrzeby osób niepełnosprawnych dzielimy na:

 • limitowane – możesz odliczyć kwotę określoną przez limit kwotowy,
 • nielimitowane – możesz odliczyć całą kwotę poniesioną na wskazany wydatek.

Ulgę odliczasz od:

 • dochodu, który jest opodatkowany według skali podatkowej albo
 • przychodu, który jest opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Podsumowując, wysokość ulgi rehabilitacyjnej zależy od indywidualnych wydatków poniesionych na opiekę i rehabilitację osoby niepełnosprawnej. Warto dokładnie udokumentować te wydatki i zgłosić je w zeznaniu podatkowym, aby skorzystać z ulgi i zmniejszyć obciążenie podatkowe.

Wydatki nielimitowane – ulga rehabilitacyjna

Do wydatków nielimitowanych, które podlegają odliczeniu w całości, należą:

 • adaptacja i wyposażenie budynków mieszkalnych oraz także mieszkań do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb osoby z niepełnosprawnością;
 • zakup, naprawę lub najem wyrobów medycznych, które są wymienione w wykazie wyrobów medycznych określonym w przepisach wydanych na podstawie 38 ust. 4 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego ( z wyłączeniem wydatków na pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady i wkłady anatomiczne);
 • zakup, naprawę lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz także ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności
 • zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb, które wynikają z niepełnosprawności;
 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;
 • odpłatność za pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym;
 • odpłatność za pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16, który przebywa z osobą niepełnosprawną na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładzie rehabilitacji leczniczej;
 • odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne lub leczniczo-rehabilitacyjne;
 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz także usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;
 • opłacenie tłumacza języka migowego;
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz także dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia;
 • odpłatny przewóz osób:
  • osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego, osoby
  • niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz także dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż karetka transportu sanitarnego;
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
  • na turnusie rehabilitacyjnym,
  • w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,
  • na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz także dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
  • opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16, który przebywa z osobą niepełnosprawną na turnusie rehabilitacyjnym lub w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, lub zakładzie rehabilitacji leczniczej.

Katalog wydatków nielimitowanych ma charakter zamknięty. Oznacza to, że można skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej tylko w przypadku wydatków wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wydatki limitowane – ulga rehabilitacyjna

Wydatki limitowane oznaczają, że możesz odpisać je w ramach ulgi rehabilitacyjnej tylko do określonej w ustawie kwoty. Do ulgi tej zaliczamy wydatki na:

 • zakup leków, o których mowa w ustawie Prawo farmaceutyczne, jeżeli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna je stosować stale lub czasowo. Odliczeniu podlegają wydatki w wysokości różnicy pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu, a kwotą 100 zł;
 • zakup pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów, wkładów anatomicznych. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 2 280 zł;
 • opłacenie przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz także osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 2 280 zł;
 • utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz także zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2 280 zł;
 • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia. Maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2 280 zł.

Ulga rehabilitacyjna

Podsumowanie

Ulga rehabilitacyjna to istotne wsparcie dla osób niepełnosprawnych oraz także ich rodzin. Pozwala na odliczenie od podatku poniesionych wydatków związanych z opieką i rehabilitacją. Ulga ta jest dostępna dla osób niepełnosprawnych oraz także ich opiekunów, a jej wysokość zależy od indywidualnych potrzeb i wydatków.

W przypadku ulgi rehabilitacyjnej, wysokość ulgi zależy od poniesionych wydatków, takich jak wizyty lekarskie i zakup sprzętu rehabilitacyjnego.. Pamiętaj również o tym, że ulga rehabilitacyjna nie przysługuje w przypadku wydatków pokrytych przez zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowy fundusz aktywności, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia lub zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a także jeżeli zwrócone Ci w jakiejkolwiek formie.

Podsumowując, ulga rehabilitacyjna to ważne wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, które pozwala na zmniejszenie obciążenia podatkowego. Aby skorzystać z ulgi, warto dokładnie udokumentować poniesione wydatki i zgłosić je w zeznaniu podatkowym. Jeżeli masz wątpliwości, w jaki sposób poprawnie rozliczyć ulgi rehabilitacyjne w deklaracji PIT, skontaktuj się z zespołem EDF TAX.